นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย

100

วันที่ 26  มีนาคม 2560 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายสมพร อารยชาติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำชั่วคราวห้วยหลวง ในการสูบปริมาณน้ำต้นทุนเสริมเข้าสู่ลำห้วยหลวง รองรับการใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของราษฎรในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร(นอกเขตชลประทาน) ในระดับเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยหลวงด้านท้ายน้ำ เข้ามาเก็บกักไว้หน้าประตูระบายน้ำห้วยหลวง สนับสนุนการใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร จำนวน 13หมู่บ้าน 4 ตำบล พื้นที่การเกษตร รวมทั้งสิ้น 18,787 ไร่