ข้อมูลทั่วไป ของ อ.โพนพิสัย

อำเภอโพนพิสัย

อำเภอโพนพิสัย
- เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

คำขวัญประจำอำเภอ
- หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

อำเภอโพนพิสัย
- มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ
- ติดต่อกับแขวงบอลิคำไซ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และอำเภอรัตนวาปี

ทิศตะวันออก
- ติดต่อกับอำเภอเฝ้าไร่

ทิศใต้
- ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง อำเภอสร้างคอม และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี)

ทิศตะวันตก
- ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอโพนพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อย
ออกเป็น 11 ตำบล 151 หมู่บ้าน ได้แก่

1. จุมพล (Chumphon) 26 หมู่บ้าน
2. วัดหลวง (Wat Luang) 7 หมู่บ้าน
3. กุดบง (Kut Bong) 11 หมู่บ้าน
4. ชุมช้าง (Chum Chang) 7 หมู่บ้าน
5. ทุ่งหลวง (Thung Luang) 11 หมู่บ้าน
6. เหล่าต่างคำ (Lao Tang Kham) 11 หมู่บ้าน
7. นาหนัง (Na Nang) 8 หมู่บ้าน
8. เซิม (Soem) 7 หมู่บ้าน
9. บ้านโพธิ์ (Ban Pho) 7 หมู่บ้าน
10. บ้านผือ (Ban Phue) 7 หมู่บ้าน
11. สร้างนางขาว (Sang Nang Khao) 7 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอโพนพิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น

- เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล
- เทศบาลตำบลสร้างนางขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนางขาวทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจุมพล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย)
- องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดหลวงทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดบงทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมช้างทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าต่างคำทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหนังทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเซิมทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล

การศึกษา

อำเภอโพนพิสัยมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา 11 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล
- โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลกุดบง
- โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเซิม
- โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาหนัง
- โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดหลวง
- โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลสร้างนางขาว
- โรงเรียนบ้านผือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านผือ
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจุมพล
- โรงเรียนบัณฑิตศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.3
- วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย
- โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย)

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยโยนก (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)
- มหาวิทยาลัยทักษิณ (ศูนย์การศึกษา)(ปิดทำการเรียนการสอนแล้ว)
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ศูนย์การศึกษา)
- มหาวิทยาลัยอีสาน (ศูนย์การศึกษา)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์การศึกษา)

เศรษฐกิจ

ในอำเภอโพนพิสัยมีธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ
- ธนาคารทหารไทย ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ
- ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ ถนนพิสัยสรเดช
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ
- ธนาคารกรุงไทย ตั้งอยู่ใน ปั้ม คาร์เท็ก ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ

มีห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง ได้แก่

- เทสโก้ โลตัส (ตลาดโลตัส)
- อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ก (กำลังสร้าง พ.ค.2559 )

มีร้านจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่

- สว่างพัฒนา จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง
- เอเชียสโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง
- จ.พานิช จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง
- ศักดิ์เครื่องครัว จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปลีกและส่ง

มีตลาดสด 5 แห่ง ได้แก่
- ตลาดสด ชอ.เจริญ
- ตลาดสดจอมนาง
- ตลาดสดโพนบก
- ตลาดสดวัดหลวง
- ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนพิสัย

การคมนาคม

อำเภอโพนพิสัยมีรถโดยสารประจำทางที่ผ่านดังนี้

 

- รถตู้แอร์น้อย หนองคาย-ปากคาด
- รถตู้บึงกาฬ หนองคาย-บึงกาฬ
- สาย 224 อุดรธานี-นครพนม
- สาย 228 หนองคาย-บ้านแพง 
- สาย 943 บริษัท 407 พัฒนา จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ
- สาย 943 บริษัท แอร์อุดร จำกัด กรุงเทพ-บึงกาฬ
- สาย 4193 หนองคาย-ปากคาด

การรักษาพยาบาล

อำเภอโพนพิสัยมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจำนวน 2 แห่ง (ไม่รวมคลีนิคต่างๆ)
- โรงพยาบาลโพนพิสัย
- โรงพยาบาลพิสัยเวช

ศาสนา

อำเภอโพนพิสัยมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

- วัดไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย
- วัดจุมพล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย
- วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย
- วัดจอมทอง ตั้งอยู่ติดถนนพิสัยสรเดช ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย
- วัดภิรมย์ยาราม ตั้งอยู่ติดถนนภิรมย์ยาราม ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย
- วัดมณีโคตร ตั้งอยู่ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสี่ยง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย
- วัดศรีเกิด ตั้งอยู่ถนนพิสัยสรเดช

วัดในคริสต์ศาสนา

- วัดพระศรีหฤทัย ตั้งอยู่บ้านดอนโพธิ์ หมู่ 14 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
- คริสตจักรแบ๊พติสท์โพนพิสัย ตั้งอยู่ที่ ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมนาง

การท่องเที่ยว

- ตลาดไทย-ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย เปิดเฉพาะ วันอังคารและวันเสาร์ เวลา 06.00 น.-13.00น.
- นมัสการหลวงพ่อใหญ่วัดไทย และคลอดถ่ำพญานาค
- ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสี่ยงคู่บ้าน และ ขบวนแห่คุ้มวัดแต่ละคุ้ม ณ ถนนพิสัยสรเดช
- ประเพณีบุญเดือน 6 แห่บั้งไฟ และจุดบั้งไฟล้าน ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
- ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตรงกับวัน แรม 1 ค่ำเดือน 8
- เชิญชมบั้งไฟพญานาคปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
- ประเพณีแข่งเรือยาว
- ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 12