วันศุกร์, 10 เมษายน 2563

กฎและข้อบังคับในการใช้งานเว็บไซค์

กฎและข้อบังคับในการใช้งานเว็บไซค์
www.phonphisainongkhai.com
www.shop.phonphisainongkhai.com
「รายละเอียดข้อตกลง」
๑、ผู้ใช้สามารถใช้งานโพนพิสัยหนองคายดอทคอม เพื่อศึกษาหาความรู้,และพักผ่อนหย่อนใจตามที่โพนพิสัยหนองคายดอทคอมจัดเอาไว้ในแต่ละหมวดหมู่,และยอมรับข้อตกลงการใช้งานของแต่ละหมวดหมู่,หากพบว่าหมวดหมู่ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานงานมีข้อตกลงปลีกย่อย。
๒、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความ、รูปภาพ、วีดีโอ、หรือสื่ออื่นๆที่เข้าข่ายดูหมิ่น、เสียดสี、หยาบคาย、สถาบันชาติ、ศาสนา、พระมหากษัตริย์、ตำหนิติเตียนพระสงฆ์、หรือบุคคลที่สามในทางเสียหาย หรือที่ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง。
๓、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความที่เป็น Spam(Spam Post、Text、Image、link),Flood(Flood Post、Text、Image、link)。
๔、ผู้ใช้จะไม่พิมพ์ข้อความโฆษณา、บริการ、หรือเว็บไซต์ใดๆ、ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงและหมวดหมู่ที่จัดไว้ให้。
๕、ผู้ใช้จะทำการค้นหาข้อมูลก่อนทำการตั้งหัวข้อถามใหม่เสมอ「ค้นหาข้อมูลในกระดานข่าว」。
๖、การโพสถามหัวข้อใหม่ให้โพสเข้ากับเนื้อหาในกระทู้นั้นๆ、ผู้ใช้จะไม่โพสคำถามประเภท、ช่วยด้วย เว็บเป็นอะไรก็ไม่รู้、เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสำหรับหัวข้อคำถามที่เหมือนกัน。
๗、ใส่คำค้นทุกครั้งที่มีการโพสกระทู้ใหม่、เพื่อช่วยในเรื่องการแสดงเนื้อหาของกระทู้ที่เกี่ยวข้องกัน。
๘、ห้ามผู้ใช้ ใช้ โพนพิสัยหนองคายดอทคอม เป็นสะพานในการโจมตี ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการโพสต์หัวข้อ、ข้อความ、รูปภาพ、หรืออื่นๆโดยเด็ดขาด
「รายละเอียดการระงับการใช้งาน」
๑、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลโพนพิสัยหนองคายดอทคอมมีสิทธิ์ที่จะตักเตือน、ระงับ、และยกเลิกการใช้งานถาวร,หากพบว่าผู้ใช้ทำผิดข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่ง,โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า。
๒、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลโพนพิสัยหนองคายดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย ปิดหรือไม่ตอบกระทู้ไหนก็ได,โดยเหตุผลตามความเหมาะสม,หรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า。( เช่น โพสผิดห้อง、โพสหัวข้อไม่เข้ากับเนื้อหาในกระทู้ )
๓、ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลโพนพิสัยหนองคายดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะลบ เพียงอย่างเดียว หากผู้ใช้ผิดข้อตกลงในการโพสต์ผิดห้อง、 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า。
๓、หากพบว่ามีการใช้โพนพิสัยหนองคายดอทคอมเป็นสะพานในการโจมตีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผู้ดูแลกระดานมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข หรือลบ หัวข้อหรือข้อความนั้นๆหรือแบนผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า、
「เหตุสุดวิสัย」
๑、การใช้งานของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการโพสด้วย ข้อความ,รูปภาพ,วีดีโอ,และสื่อหรือเชื่อมโยงลิงค์มาจากที่อื่นๆทั้งใน ShoutBox、ห้องสนทนา、ส่วนเพิ่มอื่นๆที่นำมาใช้ร่วมกันในโพนพิสัยหนองคายดอทคอมและเว็บไซต์ในเครือเป็นความเห็นโดยส่วนตัวของของผู้ใช้นั้นๆ,อาจมีบางกระทู้หรือข้อความรายการใดๆผิดต่อข้อตกลงการใช้งานหรือข้อกฏหมาย,ที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลโพนพิสัยหนองคายดอทคอมอาจตรวจสอบไม่พบ。
"สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงการใช้งานหากพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเว็บไซต์โพนพิสัยหนองคายดอทคอม และเว็บไซต์ในเครือและผู้ใช้ส่วนรวม"
ภาพ,วีดีโอ,ข้อมูล,และอื่นๆ ที่ทางเว็บไซค์ของเราได้ทำการขออนุญาติแล้ว ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ ผู้อื่นนำไปเผยแผร่ในเว็บไซค์ของตัวเองหรือเว็บเพจ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย ทางเว็บไซค์จะดำเนินคดีทางกฎหมายโดยไม่มีการเตือนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเราได้แจ้งไว้ ณ ที่นี้แล้ว และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อใช้ในเชิงพาณิตย์
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๓) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
(๕) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใดๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
ส่วนที่ ๑
งานอันมีลิขสิทธิ์
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
ส่วนที่ ๒
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
มาตรา ๘ ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น
(๒) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระทำนอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ส่วนที่ ๓
การคุ้มครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๔
อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ส่วนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๖
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ
มาตรา ๓๒ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(๖) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(๗) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(๘) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระทำใดๆ ทำนองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจำอยู่ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปัตยกรรมนั้น
มาตรา ๓๙ การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๒ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกล่าว เว้นแต่จำเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดง
งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระทำการหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้
คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้นได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๗๖ ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อขายในเว็บไซต์
เงื่อนไขและข้อตกลงในสาระสำคัญสำหรับการขอคืนสินค้าและบริการทุกประเภท แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าผิดไปจากที่สั่งซื้อ ในกรณีที่ ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุนั้น User ผู้ซื้อ-ขายสินค้าทุกท่านจะแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ ลูกค้า โดยลูกค้าจะมิต้องชำระค่าใช้จ่ายใด้เพิ่มเติมจากที่ระบุในการสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้
User ผู้ซื้อ-ขายสินค้าจะต้องจัดส่งสินค้าดังกล่าวก็ต่อเมื่อลูกค้า ได้ทำการแจ้งเข้ามาทาง อีเมลล์เว็บไซต์โดยตรงที่ [email protected] ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเลยกำหนด 7 วันนับจากที่สินค้าออกจาก User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ทางเว็บไซต์ต้องขอสงวนสิทธิ์ให้ User ผู้ซื้อ-ขายสินค้าที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยที่ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้า User ผู้ซื้อ-ขายสินค้าจะรับผิดชอบการเปลี่ยนคืนโดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนดเท่านั้น
1.1 ลูกค้าแจ้งข้อมูลผ่าน อีเมลล์ [email protected]
1.2 ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและจะติดต่อกลับไปหาลูกค้า
1.3 ลูกค้าจัดส่งสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับผิดไปกลับคืนสู่User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ตามช่องทางที่ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าตกลงกับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่พัสดุให้ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าทราบ
1.4 ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าจะต้องส่งสินค้าชิ้นใหม่พร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้า ให้ลูกค้าหลังจากที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืนจากลูกค้า
และได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกทดลองหรือไม่ถูกใช้งานไปบางส่วนแล้ว เท่านั้น (ในกรณีเป็นสินค้ามือหนึ่ง)
1.5 การสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่สามารถคืนเงินได้
***หากทางเว็บไซต์พบว่าสินค้าที่ถูกส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกทดลองหรือไม่ถูก ใช้งานไปบางส่วนแล้ว ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ให้ User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้า แต่จะส่งคืนสินค้าชิ้นที่ลูกค้าส่งคืนมานั้นกลับไปหาลูกค้าอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการเรียกชดเชยค่าส่งสินค้าครั้งใหม่นี้จากลูกค้า
เมื่อได้รับการชดเชยดังกล่าวแล้วจึงจะทำการจัดส่งคืน
อนึ่งทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าสำรองจ่ายไป ก่อนหน้านี้ด้วย โดยการกระทำของทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆ
ต่อลูกค้าทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดของลูกค้าเอง***
และหากสินค้าที่ส่งกลับมาเมื่อทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าตรวจสอบแล้วสินค้าชำรุด จากการส่งหรือการกระทำของลูกค้า เราจะไม่ดำเนินการคืนเงินในทุกกรณี
หรือถ้าลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการผิดพลาดจากการขนส่งลูกค้าต้องติดต่อไปรษณีย์เพื่อรับเงินชดเชย
หมวดที่ 2 การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพชำรุด หากสินค้าและหรือ บริการที่ส่งถึงผู้สั้งซื้อเกิดการชำรุดเสียหายทางกายภาพจนมิสามารถใช้งาน ได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ผู้สั่งซื้อสามารถพิสูจณ์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความ ประมาทของทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้า
(กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้า ส่งมาทางอีเมลล์ของทางเว็บไซต์หรือUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้า)
ผู้สั่งซื้อดังกล่าวมีสิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ชำรุดจากทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจณ์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของทาง User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า
หรือเลยกำหนด 7 วันนับจากที่สินค้าออกจากUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ให้ User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากสามารถพิสูจณ์ได้ว่าเป็นความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้าอันเป็นความ รับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ตามที่ผู้ สั่งซื้อได้ร้องขอและหรือระบุมาในใบสั่งซื้อให้ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าไปใช้บริการเพื่อจัด ส่งสินค้าให้ ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าได้ทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเอาจากผู้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และ ไปรษณีย์นั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สั่งซื้อสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ได้จากทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าได้เท่าที่ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการขอเรียกค่าชดเชย เท่านั้น
*** กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งสินค้าในลักษณะแพคเกจชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นำจ่ายทันที ทั้งนี้ควรถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายว่า หีบห่อมีลักษณะฉีดขาดอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง การรับสินค้าที่มีแพคเกจชำรุดโดยไม่แจ้งนั้น จะไม่สามารถเคลมสินค้า หรือเรียกร้องการคุ้มครองความเสียหายจากไปรษณีย์ได้ *** ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้ามีการใช้บริการกับบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ อันมีสาระด้านการชดเชยค่าเสียหายที่มีสาระสำคัญดังนี้ 2.1 บริการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 2.2 บริการส่งไปรษณีย์ลงทะบียน จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 300 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 2.3 บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 1,000 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) 2.4 บริการส่งพัสดุและไปรษณีย์จากบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าเรียกขอข้อมูลเอาจากบริษัทนั้นๆ ด้วยตนเอง
*** หมายเหตุ ***
*** ทางเว็บไซต์หรือUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้า เป็นเพียงสือกลางซื้อ-ขาย ลูกค้าควรสอบถามการทำงานและประสิทธิภาพของสินค้า หรือศึกษาข้อมูลของสินค้าดังกล่าวก่อน และถ้าไม่ได้ระบุสีหรือไซส์หรือสิ่งของมาในการสั่งซื้อ ทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าจะต้องส่งสี/ไซส์/สิ่งของแบบสุ่ม ให้กับลูกค้าหากสินค้าที่ซื้อจากทางUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าไปแล้วเราจะไม่รับเปลี่ยนคืนในทุกกรณี เนื่องจากสินค้าเราจัดส่งตามคำอธิบายของสินค้าแล้ว ***
*** ลูกค้าจะต้องตกลงกับ User ผู้ซื้อ-ขายสินค้า เว็บไซต์ก่อนจึงจะนำเนินเรื่องที่ลูกค้าและUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าตกลงคืนหรือเปลี่ยนสินค้ากันแล้วเท่านั้น***
***ในกรณีสินค้ามือสอง หากUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้า ซื้อขายสินค้ามือสอง ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งลูกค้าขอคืน/เปลี่ยนสินค้า/หรือรับเงินชดเชยตามที่ลูกค้าตกลงกันกับUser ผู้ซื้อ-ขายสินค้าแล้วถือว่าการซื้อขายเสร็จสิ้น และการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 3-7 วันเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ [email protected] ครับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บวงสรวงผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัย
อ.เฝ้าไร่-บ.นาดี หนองคาย ยังอ่วม น้ำเข้าท่วมถนน-นาข้าวกว่า 5 หมู่บ้าน
กองประกวดมิสแกรนด์หนองคาย-บึงกาฬ เดินทางถ่ายภาพแนะนำตัว และประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ชาวอำเภอโพนพิสัยร่วมกันอัญเชิญ “หลวงพ่อพระเสี่ยง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโพนพิสัย ลงจากอุโบสถวัดมณีโคตร
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย
ตั้ง”หินโงมโมเดล”ต้นแบบพัฒนาน้ำ บนพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ใน 2 อำเภอ